Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1
       

 
کاتالوگ
QTH-NKS-01
مبدل دیجیتال به آنالوگ دوکاناله 16 بیتی 160MSPS

QTH-NKS-02-A
مبدل آنالوگ به دیجیتال دوکاناله 16 بیتی 200MSPS

QTH-NKS-03
مبدل آنالوگ به دیجیتال دو کاناله 14 بیتی 125MSPS

QTH-NKS-07
مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 14 بیتی 125MSPS

QTH-NKS-11
مبدل آنالوگ به دیجیتال چهار کاناله 14 بیتی 250MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

QTH-NKS-10
مبدل آنالوگ به دیجیتال شش کاناله 14 بیتی 250MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ دو کاناله 16 بیتی 1GSPS

QTH-NKS-12
مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 14 بیتی 125MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ دو کاناله 14 بیتی 200MSPS

FP-NKS-01-A
کارت PCI پردازشی Virtex-4 مبتنی بر استاندارد QSH

FMC-NKS-401000
مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کاناله 16 بیتی 125MSPS

FMC-NKS-000210
مبدل دیجیتال به آنالوگ دوکاناله 16 بیتی 1GSPS 2x-4x Interpolating Quadrature Digital Upconverter دارای مسیر دیتای 18 بیتی و مبدل دیجیتال به آنالوگ 14 بیتی 1GSPS

FMC-NKS-110110
مبدل آنالوگ به دیجیتال یک کاناله 12 بیتی با نرخ 1GSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ یک کاناله 16 بیتی بانرخ 1GSPS 2x-4x Interpolating

FMC-NKS-601000
مبدل آنالوگ به دیجیتال 6 کاناله 16 بیتی 125MSPS

FMC-NKS-401110
مبدل آنالوگ به دیجیتال چهار کاناله 16 بیتی 80/105/125MSPS Quadrature Digital Upconverter دارای مسیر دیتای 18 بیتی و مبدل دیجیتال به آنالوگ 14 بیتی 1GSPS

QTH-NKS-11-A
مبدل آنالوگ به دیجیتال چهار کاناله 14 بیتی 250MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

FMC-NKS-210000
مبدل آنالوگ به دیجیتال دو کاناله 12بیتی 1GSPS

NKS-V5-PCI-A
کارت PCI پردازشی Virtex-5 مبتنی بر استاندارد QSH

FMC-NKS-V106-A
کارت پردازشی Virtex-6 مبتنی بر استاندارد FMC

FMC-NKS106-PCI-A
کارت PCI پردازشی Virtex-6 مبتنی بر استاندارد FMC و QSH

FMC-NKS016-PCIE-A
کارت PCIe پردازشی Virtex-6 مبتنی بر استاندارد FMC و QSH

NKS-V5-PCIE-A-SX95T
کارت PCIe پردازشی Virtex-5 مبتنی بر استاندارد QSH

NKS-V016-B
پلتفرم پردازشی Virtex-6 مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 16 بیتی 125MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

FMC-NKS-401210
مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کاناله 16 بیتی 125MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ 2 کاناله 16 بیتی 1GSPS

NKS-V016-A
پلتفرم پردازشی Virtex-6 مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 16 بیتی 125MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

FMC-NKS-K017-PCIE-A
کارت PCIE پردازشی Kintex-7 مبتنی بر استاندارد FMC

NKS-V016-C
پلتفرم پردازشی Virtex-6 مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 16 بیتی 125MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

NKS-V017-A
پلتفرم پردازشی Virtex-7 و DSP

NKS-V016-D
پلتفرم پردازشی Virtex-6 و DSP مبدل آنالوگ به دیجیتال هشت کاناله 16 بیتی 250MSPS مبدل دیجیتال به آنالوگ چهار کاناله 16 بیتی 1GSPS

NKS-KU017-A
پلتفرم پردازشی مبتنی بر Kintex-7

NKS-K017-A
پلتفرم پردازشی Kintex-7 مبتنی بر استاندارد FMC


NIKSOO شركت مهندسی فناوری موج پردازش نيكسو
دانلود
شركت مهندسی فناوري موج پردازش نيكسو در زمينه الكترونيك و مخابرات، پردازش سيگنال و باند پايه، نصب و راه اندازي، مشاوره و توليد نرم افزار، اتوماسيون صنعتي و صادرات و واردات تجهيزات فعالیت دارد.
  btndownload


© copy right 2012 &all rights reseved by NIKSOO Wave Processing Technology Engineering Corporation